استخر کشواد

کارفرما : فدراسیون شنای استان تهران

خدمات ارائه شده :
مدیریت هوشمند موتورخانه استخر
سیستم هوشمند مدیریت مصرف انرژی