برج مسکونی نگین

کارفرما: شرکت عمران تکلار

سال اجرا : ۱۳۹۰