بیمارستان چشم پزشکی نور

ساختمان شماره ۸۲

کارفرما: شرکت کامفورد

انعقاد قرارداد : ۱۳۹۱

خدمات ارائه شده : BMS – IP CCTV