دانشگاه علوم پزشکی سمنان

کارفرما : دانشگاه علوم پزشکی سمنان
( معاونت توسعه مدیریت و منابع )
انعقاد قرارداد : ۱۳۹۱