ساختمان انجمن واردات و صادرات

مدیریت حریق یکی از حساس ترین و چالش برانگیزترین موضوعات مدیریت دنیای امروز است.

کارفرما: شرکت پارتانا

مدیریت حریق یکی از حساس ترین و چالش برانگیزترین موضوعات مدیریت دنیای امروز است.

کارفرما: شرکت پارتانا