ستاد مشترک ارتش

کارفرما : واحد مهندسی

انعقاد قرارداد : ۱۳۹۰

خدمات ارائه شده :
سیستمهای اعلام و اطفاء حریق