شرکت باریج اسانس کاشان

کارفرما : شرکت باریج اسانس کاشان

انعقاد قرارداد : ۱۳۹۰

خدمات ارائه شده :
مشاوره، طراحی و اجرای سستم اعلام حریق
( مربوط به کارخانه مرکزی و انبار تهران )