شرکت کارگزاری نهایت نگر

کارفرما : شرکت نهایت نگر

دستگاه نظارت : شرکت آتی پی

انعقاد قرارداد : ۱۳۹۴

خدمات ارائه شده :
سیستم هوشمند ساختمان BMS
طراحی و مشاوره جهت اخذ تاییدیه از سازمان آتشنشانی تهران